Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Witamy na stronach internetowych Gminy Kotuń Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Witamy na stronach internetowych Gminy Kotuń
Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kotuń - informacje i ankieta PDF Drukuj Email
Wpisany przez mpieczara   
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 09:08

Ankieta on-line dostępna jest >> TU - klik <<

Więcej informacji oraz ankiety do wydruku  >> stronie BIP Urzędu Gminy Kotuń <<

 
Informacja o dofinansowaniu projektu "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń w 2020 roku" PDF Drukuj Email
Wpisany przez UG Kotuń   
czwartek, 06 sierpnia 2020 14:16

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.:

”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń w 2020 roku

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 38 410,00 zł”.

 

 

 

Kotuń dn. 27.07.2020 r.

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Góral

 

 
Spis rolny 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez UG Kotuń   
czwartek, 06 sierpnia 2020 09:31

Rolniku, przygotuj się do spisu!

 


Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez UG Kotuń   
poniedziałek, 22 czerwca 2020 07:25

 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

GMINA KOTUŃ

Wójt Gminy Kotuń –Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowychw powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnymw 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kotuń. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kotuń,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1)Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:–imienia i nazwiska,–adresu zamieszkania,–telefonu,–adresu email.

2)  Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3)Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego –Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Uwagi:Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt

/-/ Grzegorz Góral

 

Pliki do pobrania

1. Procedura naboru

2. Plakat

3. Oświadczenie o niekaralności

4. Ogłoszenie

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

6. Formularz zgłoszeniowy.

 
Zapytanie - utylizacja azbestu - 2020 rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez UG Kotuń   
poniedziałek, 08 czerwca 2020 11:36

Kotuń, dn. 08.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Kotuń zaprasza do składania ofert cenowych na:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń

 

1. Zamawiający:

Gmina Kotuń,  ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń, woj. mazowieckie,

tel. 25 6414025, faks 25 632 78 30.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotun.pl

Osoba do kontaktów: Daniel Polkowski

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń z miejsc i budynków zgodnie z udostępnionym wykazem. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około 231,585Mg. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Kotuń w ilości 5,550 Mg tj.  370 m2 W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Kotuń, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.
  2. Transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Kotuń w ilości 226,035 Mg tj. 15069 m2 .W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.
  3. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości.

 

4.Wspólny Słownik Zamówień:

45.26.26.60-5 Roboty budowlane - Usuwanie azbestu,

90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu.

3.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2020 r.

4. Rodzaj zamówienia : usługa

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, posiadał decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest), a także zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, przynajmniej na czas trwania umowy.

2) Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia polegające na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest

6.Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena – 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający unieważni postępowanie, na daną część zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1do zapytania ofertowego

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 5– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) Dokumenty zezwalające wykonawcy na transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Niedołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

10. Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56c 08-13 Kotuń, pok. 15 (sekretariat), do dnia 18.06.2020r.

11. Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany ze środków  WFOŚiGW

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 -Wykaz wykonanych usług
załącznik nr 4 – Wzór umowy

 

 

 

 

Kotuń, 08.06.2020 Wójt Gminy Kotuń

/-/ Grzegorz Góral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wykonawca

……………………..

……………………..

……………………..

(miejscowość i data)

 

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa Wykonawcy .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w (pełny adres wykonawcy) ......................................................................................................................

tel.  .............................................................. fax  ............................................................

e-mail......................................................................................................................................................

REGON....................................................... NIP.....................................................................................

Nr rachunku bankowego ........................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907, ze zm.), którego przedmiotem jestUsuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń

1. Oferujemy wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ za:

 

a) Cena netto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa ...................................................................... zł.

Podatek VAT w wysokości ..................... % w kwocie ..........................................................................................

Cena brutto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa .................................................................................................... zł

A. Cena brutto jednostkowa (...... zł)   X   zakres rzeczowy (5,550 Mg) =  ............................................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................................................................

 

b) Cena netto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa  ..........................................................................................zł

Podatek VAT w wysokości ..................... % w kwocie ..........................................................................................

Cena brutto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa ....................................................................................................................... zł

B. Cena brutto jednostkowa (...... zł)   X   zakres rzeczowy ( 226,035Mg) =  ............................................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................................................................

Łączna cena brutto za pełen zakres rzeczowy, tzn. A + B = ....................................... zł

słownie złotych: .....................................................................................................................................

2. Cena brutto stanowi cenę ostateczną za wykonanie przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia oraz uwzględnia stawki podatku VAT na dzień sporządzenia oferty.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od daty otwarcia ofert.

4. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od podpisania umowy do dnia 30.09.2020 roku.

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodne z zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem cenowym i załączonymi do niego dokumentami, w tym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 , przyjmujemy określone w nich warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

 

 

 

..................................................................

(miejscowość i data)

 

...................................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

.......................... dnia ......................

.....................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń”

– ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

......................................................................

(pieczątki i podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Oferenta)

 

 

 

Załącznik nr 3

WYKONAWCA:

……………………………..

……………………………...

………………………………

 

 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

OŚWIADCZAM(Y), że

 

Stosownie do treści SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi tożsame z przedmiotem zamówienia:

Lp

Nazwa( rodzaj) usługi

Wartość

Data wykonania

Zamawiający/odbiorca

Miejsce wykonania ( adres)

rozpoczęcie (rok)

zakończenie (rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….............................................................................

(pieczątki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 4

Wzór umowy Nr.........../........

zawarta w dniu ......................... w Kotuniu

 

pomiędzy Gminą Kotuń, zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kotuń – Grzegorza Górala

przy kontrasygnacie skarbnika -  Agnieszki Chodowskiej

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

  1. .....................................................................................
  2. .....................................................................................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..............................................................., przedsiębiorcą pod nazwą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

 

Zgodnie z wynikiem zapytania cenowego na Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń,  rozstrzygniętego w Urzędzie Gminy Kotuń, została zawarta umowa o poniższej treści:

 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie prace związane z demontażem, odbiorem, pakowaniem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych z miejsc na terenie gminy Kotuń wskazanych przez Urząd Gminy w Kotuniu w trakcie trwania umowy.

2. Zakres prac przewidzianych umową obejmuje zdemontowanie, a następnie odbiór, pakowanie, transport i utylizację około 5,550 Mg tj.  370 m2oraz odbiór, pakowanie, transport i utylizację 226,035 Mg tj. 15069 m2 wyrobów zawierających azbest.

3. Zamawiający przekaże wykonawcy adresy nieruchomości oraz ilości przeznaczone do demontażu  oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

4. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania prac wymienionych w pkt 1 z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. Termin odbioru odpadów nie może być krótszy niż 2 dni od dnia skutecznego powiadomienia właściciela nieruchomości przy odbiorze odpadów i 14 dni przy demontażu pokryć dachowych, chyba że właściciel wyrazi zgodę na wykonanie usługi w terminie wcześniejszym.

5.  W przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie prac w ustalonym terminie

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przyczynie i terminie ponownego przystąpienia do wykonywania prac.

6. Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

7. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020 r.

8. Zamawiający określa wartość usług objętych przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanym w ust. 1 na kwotę:

brutto: ........................................................ PLN

(słownie: .............................................................................................................................PLN)

w tym ...........................% VAT, tj. ............................................... PLN

9. Wskazana przez Zamawiającego wartość usług objętych umową może ulec zmianie w przypadku zlecenia przez Zamawiającego mniejszego niż zakładany zakres prac, wobec przyjętej zasady, iż wypłata wynagrodzenia następować będzie za faktycznie zlecane i wykonane usługi według ceny określonej w § 2. Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania z tego tytułu roszczeń od Zamawiającego.

§ 2

1. Podstawa ustalania wynagrodzenia (zgodna ze złożoną ofertą do przetargu)wynosi:

1) cena brutto za demontaż, odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego: …........................... zł

2) Cena brutto za odbiór, pakowanie transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego …............... zł

2. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową

3. Termin zapłaty faktury uzależniony będzie od harmonogramu płatności transzy dotacji przekazywanej przez WFOŚiGW.

§ 3

Strony ustalają następujące zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy:

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających wykonanie pracy:

1) protokołu odbioru prac, potwierdzającego ilość zdemontowanych wyrobów, tj. masa w Mg i powierzchnia m2 fakt należytego wykonania prac demontażowych podpisanego przez Wykonawcę oraz właściciela lub zarządcę nieruchomości,

2) kart przekazania odpadów, podpisanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości przekazującego odpady,

3) kart przekazania odpadu do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi,

4) kwitów wagowych ze składowiska odpadów, poświadczających ilość zdeponowanych odpadów,

5) sprawozdania z wykonania zadania zawierającego dane o zrealizowanych zamówieniach z wyszczególnieniem danych osób fizycznych i prawnych na posesjach, na których dokonano usunięcia azbestu oraz ilości azbestu w Mg i m2 przy każdej posesji.

6) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej. Dokumentacja fotograficzna powinna przedstawiać co najmniej 2 zdjęcia dla każdej nieruchomości.

2. W przypadku posiadania przez Wykonawcę zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów azbestowych w urządzeniach przenośnych przedsiębiorcę zwalnia się z obowiązku przedstawienia kwitów wagowych ze składowiska odpadów.

1) Złożenie kompletu dokumentów i podpisanie protokołu odbioru prac wyszczególnionych w sprawozdaniu stanowi warunek zapłaty za wykonaną usługę.

2) Faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń z uwzględnieniem § 2 ust. 3.

 

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane działaniem własnym lub nieopatrznym związanym z realizacją niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania technologii wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami bhp i p. poż. oraz przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest.

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę robót w terminie określonym w zleceniu, nie uzgodnieniu z Zamawiającym zmiany terminu lub wykonaniu robót niezgodnie z ustalonymi sposobami i warunkami bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

7. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub jakość wykonania prac, jak również na dotrzymanie terminu wykonania umowy.

8. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest odbywać się będzie w obecności: właściciela nieruchomości, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru.

9.  Wykonawca dokonuje ważenia wyrobów zawierających azbest przy użyciu własnych urządzeń.

10. W przypadku niezachowania obowiązku poinformowania Zamawiającego o terminie odbioru odpadów, Zamawiający uzna iż ilość odebranych wyrobów azbestowych jest zgodna z przekazaną Wykonawcy inwentaryzacją.

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbiorów odpadów od właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej (arkusz kalkulacyjny) i przekazania go Zamawiającemu. Harmonogram powinien uwzględniać cały okres realizacji umowy.

12. W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, jednak nie później niż 2 dni przed terminem wprowadzenia zmian poinformowania Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości o tych zmianach.

 

 

§ 5

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 6

Kary umowne obciążające Wykonawcę:

1. Za opóźnienie w realizacji zakresu prac określonych w zlec Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto wykonania usługi na danej nieruchomości za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 1. pkt 8.

3. Za odbiór niezgodny z harmonogramem 100 zł za każdy stwierdzony przypadek.

4. Niezależnie od kar określonych powyżej Zamawiający może dochodzić odszkodowania dodatkowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę w tym zakresie.

§ 7

1.Wszelkie zmiany zobowiązań i terminów wynikające z niniejszej umowy wymagają uzgodnienia pisemnego w formie aneksu do zawartej umowy pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Sprawy sporne rozstrzygane będą polubownie w drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego

 

 

Zamawiający                                                                                               Wykonawca

 

 

 

 
Zdalna szkoła - informacja o projekcie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez UG Kotuń   
wtorek, 26 maja 2020 10:12

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego

 

W ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”, Gmina Kotuń otrzymała  dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Cel projektu: Wsparcie procesu zdalnego nauczania poprzez zakup 22 laptopów wraz z oprogramowaniem dla 3 szkół z terenu Gminy Kotuń.

Okres realizacji projektu: od dnia 20.04.2020 r. do dnia 20.10.2020 r.

Wartość projektu: 58720,20 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 58720,20  PLN

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 52

Informacja o ciasteczkach

Statystyka

ZAPRASZAMY

Spis rolny 2020

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109